Procés d'arquitectura

Quin és el procés que seguim?

El projecte per a construir una casa amb Divers Arquitectura comença per un projecte d’arquitectura integral, que va des de la concepció del projecte i la definició de l’interiorisme fins a l’elaboració d’un projecte d’obra ajustat a cada client. Tots els projectes d’obra nova, a grans trets, consten de varies fases, que són les següents:

1.-Avantprojecte

En aquesta fase comença tot el procés de disseny de l’obra d’arquitectura, i com en tota tasca creativa el més important és determinar què és el que es vol aconseguir. A vegades el projecte ve molt determinat per la normativa de la parcel·la, i a vegades les possibilitats són gairebé infinites, per això el primer pas serà sempre el de consultar quines són les condicions urbanístiques de la parcel·la.

Per altra banda, en qualsevol projecte d’arquitectura és fonamental que en aquesta fase sorgeixi alguna idea suficientment potent i atractiva per a poder-lo desenvolupar. De l’encert en aquesta tria en depèn bona part de l’èxit del projecte. A vegades és una cosa molt simple, a vegades pot ser un concepte complex que caldrà destil·lar; altres vegades pot ser un aspecte tipològic (“casa pati”, p. Ex.), altres vegades la idea pot anar lligada a una característica de l’entorn ( es pot plantejar una casa com un mirador, si l’entorn és agradable, o com un búnquer, si l’entorn és hostil), o inclús la idea de la casa pot anar lligada a la professió o a les aficions del client. El ventall de possibilitats és infinit, però és important aconseguir fixar-ne una per a començar a articular el projecte a partir d’allà. Per això en aquesta fase és important explicar quines són les inquietuds, manies, somnis, manera de viure, aficions i tot allò que es vulgui incloure en la definició del projecte. Tota informació pot ser rellevant, i també cal destriar la palla del gra.

Amb aquesta informació a Divers Arquitectura elaborem una primera proposta (amb les variacions que calgui ) per a acabar d’elaborar uns primers plànols i de definir uns materials d’obra bàsics que seran el punt de partida per a construir la casa.

2.-Projecte Bàsic

Una vegada definida la proposta el següent pas ja és el de demanar la llicència a l’ajuntament. Aquest procés comporta un temps indeterminat que dependrà de cada ajuntament, i pot anar des dels dos mesos fins a gairebé dos anys. En aquest temps l’ajuntament haurà de revisar si el projecte s’ajusta a la normativa municipal i, finalment, atorgar la llicència per a poder passar a la fase següent, que serà la del projecte executiu. Per a poder passar de fase l’ajuntament demanarà el pagament de l’ICIO (Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres) i de les taxes corresponents. Aquest import sol ser al voltant d’un 4% del pressupost declarat en el projecte.

En aquesta fase de projecte bàsic ja s’inclouen tots els aspectes normatius que s’hagin de complir, des dels que es refereixen als aspectes més bàsics d’habitabilitat (accessibilitat, superfícies mínimes, ventilació, il·luminació…), a aspectes més tècnics com a instal·lacions i estructura. Com és obvi el compliment de tots aquests aspectes normatius serà d’obligat compliment per a l’obtenció del final d’obra i que aquesta sigui legal.

3.-Projecte Executiu

El projecte executiu no és imprescindible per a l’obtenció de la llicència d’obra, però sí que ho és per a poder començar a construir. Habitualment a Divers Arquitectura el comencem a elaborar mentre esperem a que l’ajuntament revisi la documentació del projecte bàsic. Així una vegada obtinguda la llicència d’obres ja es pot entregar el projecte executiu al col·legi d’arquitectes per a que aquest faci el visat del projecte. Una vegada el projecte estigui visat pel col·legi ja es pot entregar a l’ajuntament i es pot començar la fase d’obra.

Juntament amb el projecte executiu s’haurà d’entregar altra documentació complementària, com són els assumeix del director d’obra i director d’execució (arquitecte i aparellador, respectivament,) i altra documentació relativa a la seguretat i salut, entre d’altres.

4.-Obra

Quan s’arriba a l’inici de la fase d’obra apareixen altres agents que no formen part del procés de projecte, com són el contractista/constructor, els diferents industrials de cada branca (electricista, lampista, fuster, cartró guix, etc…) i també la figura de l’aparellador, que en el cas de Divers Arquitectura sí que és una figura implicada dins el procés de projecte ja que forma part de l’estructura de l’estudi.

Per a poder arribar en aquesta fase d’obra s’haurà de passar per un procés d’elaboració d’un pressupost, que inclogui materials, subministraments, ma d’obra, costos indirectes i benefici industrial, entre altres despeses. Aquest pressupost s’hauria d’elaborar en base als amidaments que s’inclouen dins el projecte executiu, els quals inclouen la descripció de totes les partides d’obra a executar.

Aquest últim pas de definició del pressupost pot arribar a ser un procés molt llarg i farragós, i sobretot pot arribar a condicionar el resultat final de l’obra. Per aquest motiu des de Divers Arquitectura proposem també la possibilitat de contractar la figura de Construction Manager, la qual agilitza tot el procés d’obtenció d’un pressupost ajustat i permet assegurar el resultat òptim del projecte, ja que són els mateixos arquitectes i interioristes els que s’encarreguen de construir la casa que ja coneixen fins a l’últim detall.

5.- Final d’obra

En aquesta fase s’elabora el llibre de l’edifici, el qual recull tota la documentació utilitzada durant l’obra per a justificar les solucions adoptades, des de plànols i actes d’obra fins a fitxes de materials i assajos. Aquesta documentació s’entregarà primer a l’ajuntament per a la seva revisió d’acord amb la llicència d’obra i finalment es lliurarà al client. La documentació final és important per a poder realitzar correctament el manteniment de l’edifici. Amb l’entrega del llibre de l’edifici al client es dona l’obra per acabada.