Certificació Passivhaus

Quin es el procés de certificació d'una Passivhaus?

Per a que una casa pugui ser certificada en alguna de les categories Passivhaus caldrà seguir tot un procés de certificació. Aquest procés sempre s’haurà de dur a terme de la mà d’un tècnic certificador acreditat pel Passivhaus Institut, el qual s’assegurarà que es compleixin tots els requisits per a que l’edifici pugui ser certificat.

Així doncs, l’arquitecte del projecte haurà de lliurar al certificador tota la documentació que aquest li sol·liciti durant el procés de disseny, d’obra i de certificació final. El procés comença amb l’emplenament d’un arxiu anomenat PHPP, un document de càlcul molt exhaustiu on es detallen a priori totes les característiques de l’edifici a certificar, des de les transmitàncies dels materials fins al clima del lloc, passant pels ponts tèrmics i fins i tot per les instal·lacions d’aigua calenta i climatització. El certificador revisarà el PHPP i quan ell doni el vistiplau ja es podrà començar amb la construcció de l’edifici.

Durant el procés de construcció de l’edifici serà molt important el control de l’execució de l’obra. Les cases passives no són cases convencionals, i tot i que a nivell d’empreses constructores en alguns casos s’ha avançat molt en la qualitat de l’execució, cap edifici arribarà a complir els estàndards d’una construcció passiva si no se segueixen una sèrie de passos molt estrictes. Especial rellevància té en aquest sentit el control de l’estanquitat, la qual serà verificada amb una prova de pressurització per aire Blowerdoor.

També serà molt important durant el procés de construcció la revisió de les característiques i de la col·locació dels materials, especialment pel que fa a aïllaments i finestres. Una equivocació en els gruixos o en la transmitància dels aïllaments col·locats o en la qualitat dels vidres de les finestres pot fer que finalment una casa no pugui ser certificada, i difícilment hi haurà una solució barata. Per tant, és molt important que la revisió la faci preferentment l’arquitecte que hagi elaborat el PHPP i que conegui les solucions constructives que s’hagin de portar a terme.

Pel que fa a l’estanquitat, teòricament per a la certificació només és necessari realitzar un únic test Blowerdoor, però en la realitat sempre se’n solen fer com a mínim 2, un en acabar la fase d’execució de la capa estanca, per a comprovar l’estanquitat de la capa abans de cobrir-la amb els materials d’acabat, i un altre al final de l’obra, per a poder acreditar que finalment es compleix l’estàndard. Una vegada realitzat el segon test, el tècnic de la prova Blowerdoor haurà d’emetre un informe on s’acrediti que l’estanquitat està per sota del nivell d’intercanvi d’aire entre interior i exterior, i aquest informe s’haurà d’entregar també al certificador.

Finalment, una vegada acreditada l’estanquitat de l’habitatge i que les qualitats dels materials i de les solucions constructives compleixen amb el PHPP inicial, faltarà encara que un tècnic faci la regulació dels cabals de ventilació per a cada estança, a partir de la regulació de la màquina de ventilació de doble flux. Aquest tècnic també haurà d’emetre un informe signat que s’entregarà al certificador.

Una vegada revisada tota la documentació, el certificador podrà aprovar la certificació de l’edifici. És amb aquesta auditoria independent al procés de disseny que el Passivhaus Institut s’assegura que totes les cases certificades són realment Passivhaus.